ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Normes del planejament de la Val d’Aran

Normes subsidiàries i complementàries del planejament de la Val d’Aran

Títol Fitxers
TÍTOL PRIMER, DISPOSICIONS GENERALS
Capítol primer - Disposicions comunes (art. 1-8)
Capítol segon - Desenvolupament de les Normes (art. 9-11)
Capítol tercer - Gestió de les Normes (art. 12-13)
Capítol quart - Intervenció de les activitats dels particulars (art. 14-18)
Capítol cinquè - Règim del sòl (art. 19-24)
Capítol sisè - Definició dels paràmetres (art. 25-37)
Capítol setè - Regulació dels usos (art. 28-33)
Capítol vuitè - Regulació de les activitats extractives (art. 34-38)
TÍTOL SEGON, SISTEMES
Capítol primer - Sistema viari (art. 39-44)
Capítol segon - Sistema d’espais lliures (art. 45-49)
Capítol tercer - Sistema d’equipaments comunitaris (art. 50-55)
Capítol quart - Sistema d’infrastructures de serveis tècnics (art. 56-57)
Capítol cinquè - Sistema de rius i ribes (art. 58)
TÍTOL TERCER, SÒL URBÀ
Capítol primer - Disposicions generals (art. 59-63)
Capítol segon - Procediments d’intervenció (art. 64-68)
Capítol tercer - Tipus d’ordenació (art. 69-73)
Capítol quart - Regulació de les zones. Zona del Casc Antic (art. 74-80)
Capítol cinquè - Zona d’ampliació del Casc (art. 81-85)
Capítol sisè - Zona d’Eixamplament 3A (art. 86-91)
Capítol setè - Zona d’Eixamplament 3B (art. 92-97)
Capítol vuitè - Zona d’Eixamplament 3C (art. 98-102)
Capítol novè - Zona d’Eixamplament 3D (art. 103-107)
Capítol desé - D’altes prescripcions comunes (art.108-109)
TÍTOL QUART, ÀREES APTES PER A LA URBANITZACIÓ
Capítol únic - Disposicions generals (art. 110-113)
TÍTOL CINQUÈ, SÒL NO URBANITZABLE
Capítol primer - Disposicions generals (art. 114-119)
Capítol segon - Sòl no urbanitzable ordinari (art. 120-125)
Capítol tercer - Sòl no urbanitzable de protecció especial (art. 126)
TÍTOL SISÈ, REGULACIÓ DETALLADA PER A NUCLIS DE POBLACIÓ
Capítol únic - Regulació detallada (art. 127-158)
Anexe figures
Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida