ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Ordenances Fiscals

Documents d’ordenances municipals del Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Títol Fitxers

01- Impost sobre béns immobles

02- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

03- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

04- Taxa per expedició de documents administratius

05- Taxa llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

06- Taxa per llicències urbanístiques

07- Taxa per llicència d’obertura d’establiments

08- Taxa cementiri municipal

09- Taxa de clavegueram

10- Taxa per recollida d’escombraries. Delegada al Conselh Generau d’Aran

11- Taxa per utilització d’espais culturals, equipaments esportius i edificis municipals

12- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

13- Taxa per contribucions especials

14- Preus públics

15- Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenyes d’ús public i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

16- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús public amb mercaderies, materials de construcció, runes, Tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues

17- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús public amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

18- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús public i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

19- Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

20- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. (vados)

21- Taxa pel subministrament d’aigua

22- Preu públic per prestació de serveis i cessió de béns de propietat municipal

23- Taxa per la prestació del servei de llar d’infants

24- Taxa per serveis especials per espectacles o transports

25- Taxa per la utilització de l’escut municipal. (anul.lada)

26- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

27- Impost sobre activitats econòmiques

28- Taxa per la prestació dels serveis de piscina, pista de gel i instal.lacions anàlogues

29- Taxa per aprofitament especial del domini public local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini public per a prestar els serveis de subministraments

30- Taxa per la prestació dels serveis de poliesportiu municipal

31- Taxa per la utilització del centre associatiu de Vielha e Mijaran

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida